Нормативно - правова база

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

                                                                     13 травня 2013 № 151 – од

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури, туризму, національностей  та релігій Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області

 

1. Відділ культури, туризму, національностей  та релігій Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області (далі – відділ) є структурним підрозділом Чортківської районної державної адміністрації, що утворюється головою Чортківської районної державної адміністрації.

Відділ культури, туризму, національностей  та релігій Чортківської районної державної адміністрації є правонаступником відділу культури та туризму Чортківської райдержадміністрації.

2. Відділ підзвітний та підконтрольний голові Чортківської районної державної адміністрації та департаменту культури, туризму, національностей та релігій Тернопільської обласної державної адміністрації (далі – департамент).

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України « Про культуру», Законом України « Бібліотеки та бібліотечну справу», Законом України « Про туризм», Законом України « Про свободу совісті та релігійні  організації», Законом України «Про позашкільну освіту», Законом України « Про охорону культурної спадщини», Законом України «Про музей та музейну справу», законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями та дорученнями голови Тернопільської обласної та Чортківської районної державних адміністрацій, наказами начальника департаменту культури, туризму, національностей та релігій Тернопільської обласної державної адміністрації , а також цим положенням.

 

4. Відділ є юридичною особою публічного права.

 

5. Основними завданнями відділу є:

 

1) реалізація державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, кінематографії, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин;

 

2) забезпечення:

- вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

- доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

- участі у реалізації державної політики в галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв;

 

3) сприяння:

- відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної самобутності корінного народу і національних меншин;

- захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини;

- загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.

 

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) створює умови для розвитку:

- усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, здобуття початкової освіти у сфері культури і мистецтва;

- охорони культурної спадщини, державної мовної політики;

- міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, що проживають на території району, у сфері культури;

- внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

 

2) сприяє:

- організації навчання та фаховій підготовці фахівців галузі культури і туризму, національностей та релігій;

- удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що забезпечують провадження туристичної діяльності;

- захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

- комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

 - збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

- діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;

- всебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя;

- проведенню заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

- збереженню і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

- формуванню толерантності в українському суспільстві та запобіганню розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;

- діяльності громадських організацій, які створені національними меншинами України, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних зв'язків громадських організацій національних меншин, що проживають на території району з відповідними громадськими організаціями України та за її межами;

- соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини.

 

3) проводить аналіз:

- потреби в працівниках у сфері культури, мистецтв та охорони культурної спадщини;

- ринку туристичних послуг і подає відомості про розвиток туризму у департамент;

- фінансового забезпечення закладів культури і мистецтв району, здійснення видатків на охорону культурної спадщини.

 

4) подає департаменту пропозиції щодо:

- присвоєння творчим колективам району звання «народний», «зразковий»;

- визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

- відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв та охорони культурної спадщини, учасників аматорських колективів державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

-  занесення:

- об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- відповідної території до Списку історичних населених місць України;

- музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

 

5) бере участь у:

- розробленні проектів програм економічного і соціального розвитку, регіональних програм розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин; а також державної мовної політики;

- реалізації міжрегіональних проектів у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини та національних відносин;

- організації та проведенні вітчизняних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури, залучення інвестицій для розвитку культури і туризму.

 

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, національних меншин та релігій.

 

7) здійснює в установленому чинним законодавством порядку:

- координацію та контроль за діяльністю бібліотек, клубних, музейних, позашкільних навчальних закладів;

8) виконує  функції замовника, укладає з цією метою договори .

 

9) забезпечує:

- доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та історичних ареалах населених місць;

- захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- підготовку та передачу управлінню наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини;

- виготовлення, установлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

- функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

- захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення районних заходів з питань міжнаціональних відносин, у сфері культури;

- реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин України, у сфері культури;

 

10) визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;

 

11) установлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

 

12) інформує департамент про:

- музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

- пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини.

 

13) організовує:

- проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

- надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму та охорони культурної спадщини;

 

14) погоджує:

- в установленому порядку реєстрацію статутів (положень) закладів культури , що належать до комунальної власності територіальних громад   району, а також змін і доповнень до них;

- проведення на території району проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;

 

15)інформує правоохоронні органи та органи управління у сфері охорони культурної спадщини про проведення несанкціонованих робіт на пам’ятках культурної спадщини;

 

16)  укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини;

 

17) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин у сфері культури;

 

18) розробляє заходи щодо збереження і розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин України;

 

19) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті відділу;

 

20) організовує планово-фінансову роботу у відділі;

 

21) виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і мистецтв, що фінансуються з районного бюджету;

 

22) здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією та вдосконаленням бухгалтерського обліку у відділі;

 

23) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

7. Відділ має право:

 

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Чортківської районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

 

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Чортківської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

3) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень;

 

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Чортківської районної державної адміністрації у галузі культури;

 

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

 

6) готувати проекти розпоряджень голови Чортківської районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.

 

8. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Чортківської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Чортківської районної державної адміністрації за погодженням із начальником управління.

 

10. Начальник відділу:

 

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

 

2) подає на затвердження голові Чортківської районної державної адміністрації Положення про відділ;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та директорів підрозділів ,  розподіляє обов'язки між ними;

 

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Чортківської районної державної адміністрації;

 

5) вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи;

 

6) звітує перед головою Чортківської районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Чортківської районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних розпоряджень;

 

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Чортківської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва Чортківської районної державної адміністрації;

 

10) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

 

Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Чортківському районному управлінні юстиції. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою Чортківської районної державної адміністрації або управлінням.

 

11) подає на затвердження голові Чортківської районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

12) здійснює у встановленому чинним законодавством порядку добір кадрів;

 

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 

15) забезпечує дотримання працівниками відділу правил службового трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

16) затверджує  штатний розпис підрозділів, затверджує правила внутрішнього розпорядку;

 

17)     призначає і звільняє керівників комунальної форми власності та їх заступників відповідно до чинного законодавства;

 

18)     здійснює встановлення надбавок працівникам закладів культури;

 

 

19)     погоджує здійснення заохочень працівників і накладання дисциплінарних стягнень у встановленому порядку;

20)     погоджує  працівникам доплати за суміщення професій (посад), а також за виконання поряд з основною роботою, обов’язків тимчасово відсутнього працівника за рахунок і в межах економії фонду зарплати (єдиного фонду оплати праці);

 

21)     здійснює  преміювання працівників, виходячи з ефективності і якості їх праці у межах єдиного фонду оплати праці (фонду матеріального заохочення) диференційовано за погодженням із профспілковим комітетом.

 

22)      здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

 

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень відділу, у ньому може утворюватися рада відділу культури по культурному будівництву у складі начальника відділу (голова ради), інших працівників відділу, керівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, організацій національних меншин тощо. У разі потреби до складу ради можуть бути включені інші особи. Персональний склад ради та положення про неї затверджується наказом начальника відділу. Рішення ради проводяться в життя її постановами.

 

12. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначаються в установленому чинним законодавством порядку. Кошторис, штатний розпис відділу затверджуються головою Чортківської районної державної адміністрації після погодження з фінансовим управлінням Чортківської районної державної адміністрації.

 

14. Відділ утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби.

 

15. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної державної

адміністрації                                                                  Ж.В.ГАБРУСЬКА

 

Начальник  відділу культури, туризму,

 національностей  та релігій районної

         державної  адміністрації                                              Г.З.ЧАЙКІВСЬКА

 

 

                             М.П.Мельник

 

                              В.М.Коцюк